Tokyo Documentary Film Festival, 2022 (Japan)

Dec. 10 (Sat) 10:00 AM — Shinjuku K’s Cinema

Dec. 20 (Tue) 11:50 AM — Shinjuku K’s Cinema